Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju pozyskało 5,5 miliona złotych na projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 89 % wartości całej inwestycji. Ma ona na celu wyremontowanie budynku w miejscowości Blunaki w gminie Dzierzgoń, gdzie powstaną mieszkania chronione, miejsca opieki wytchnieniowej dziennej oraz opieki wytchnieniowej całodobowej.

____________________________________________________________________________

Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych
Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020